Normativa

Imprimir

Normativa autonómica

 • Resolución do 13 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se lle dá publicidade á celebración da sesión constitutiva do Consello Reitor do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (DOG 22/3/2017). en galego | en castelan
 • Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se aproban os seus estatutos (DOG 25/8/2016). en galego | en castelan
 • Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico (DOG 27/1/ 2014) en galego | en castelan
 • Lei 1/2016, do 18 de febreiro, de transparencia e bo goberno.
  (DOG 15/2/2016) en gallego | en castellano
 • Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia.
  (DOG 8/3/2011) en galego | en castelán
 • Decreto 60/2011, do 17 de marzo, polo que se desenvolve a estrutura organizativa do Consello Galego da Competencia.
  (DOG 6/4/2011) en galego | en castelán
 • Lei 6/2004, de 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.
  en galego | en castelán
 • 1ª corrección de erros da Lei 6/2004.
  (DOG 13/10/2004) en galego | en castelán
 • 2ª corrección de erros da Lei 6/2004.
  (DOG 19/10/2004) en galego | en castelán
 • Decreto 20/2005, de 3 de febreiro, de desenvolvemento da Lei 6/2004, de 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.
  en galego | en castelán
 • Regulamento de réxime interior.
  en galego | en castelán

Normativa estatal

 • Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia.
  (BOE 4/7/2007) en galego | en castelán
 • Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia.
  (BOE 4/7/2007) en galego | en castelán
 • Real Decreto 261/2008, do 22 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de defensa da competencia.
  en galego | en castelán

Normativa europea

Tribunal Galego de Defensa da Competencia ©